История

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ

ВАПЦАРОВ” С. ФАКИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ ОБЛ.БУРГАС

2

IMG_1084-548

В училището се пази летописна книга, започната на 15.09.1929 г. От нея сме обобщили следните данни:

Настоящата сграда е построена по идея на кмета на селото Павел Ялъмов , с доброволния труд на населението. Строежът е започнат през 1936 г. и окончателно е завършен през 1940 г. До 1930 г. училището е първоначално, а от Х.1930 г. е прогимназия.

На 18.ІХ.1951 г. се именува “Н.Й.Вапцаров”. До тогава е носило името “Христо Ботев”.
През 1950/51 г. се преобразува в основно (от І до VІІ клас вкл.), а от 1960/61 г. е основно, до VІІІ клас вкл.
Училището е защитено и средищно.

От 2008/2009 учебна година училището е включено в списъка на защитените училища, одобрени от МС.

От 01.01.2013 г. училището работи по проект BG051РО001-3.1.06 “Подобряване на качество на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

В него се обучават деца от 5 населени места.
И до днес към училището съществува общежитие, осигуряващо пълен пансион на учениците от околните села.