Кадри

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ

ВАПЦАРОВ” С. ФАКИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ ОБЛ.БУРГАС

Педагогически персонал – 8

  • Директор – 1
  • Учители начална степен – 2
  • Учители прогимназиална степен – 2
  • Възпитатели в ПИГ – 2
  • Възпитател в общежитие – 1

Непедагогически персонал –5

  • ЗАС – 1
  • Работник по поддръжка – 1
  • Хигиенист – 1
  • Готвач – 1
  • Счетоводител – 1

Приоритет на учителската колегия е прибирането и задържането на учениците. Тази не лека задача постигаме, не само чрез обучението по различните предмети, но и чрез подобряване на МТБ и включването на децата в извънкласни форми на работа, /курс “Готварство”, 2 групи “Вероучение”.

Пътят към науката и българщината е отворен за нашите ученици. Сега той има и друга по-голяма цел: Да съхраним и запазим българския дух, да го приобщим към Европейското семейство. В този аспект дейността на целия педагогически персонал е адекватна на новите условия.

Училището работи по проект”Твоят час” с 2 групи по обучителни проблеми и 1 група  занимания по интереси

СЪБИНКА ГОСПОДИНОВА
Директор

IMG_1095-409