Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ

ВАПЦАРОВ” С. ФАКИЯ ОБЩ.СРЕДЕЦ ОБЛ.БУРГАС

ОУ “Н.Й.Вапцаров” с. Факия ,e-mail: 201103@edu.mon.bg 

Директор 

Събинка Господинова
0877149702; 0885698305

Гл. счетоводител
0887149684

ЗАС
0877149214