Month: май 2020

Проекти

Проекти Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи   Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”с. Факия работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по дейност 1 – „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи”.

Към началото