История

IMG_1084-548IMG_1080-751

От 2008/2009 учебна година училището е включено в списъка на защитените училища, одобрени от МС.

От 01.01.2013 г. училището работи по проект BG051РО001-3.1.06 “Подобряване на качество на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Училището е средищно.В него се обучават деца от 5 населени места.
И до днес към училището съществува общежитие, осигуряващо пълен пансион на учениците от околните села.

От 2016 г. работим по проект “Твоят час” с две обучителни и една група за занимания по интереси.От месец февруари 2019 г. стартират две групи “Занимания по интереси” според чл.12 от НПО

От 2019 – 2020 год  работим по проект “Подкрепа за успех”, като са сформирани 4 групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика в начален и прогимназиялен етап, проект “Образование за утрешния ден”  с една група по компютърно моделиране и една група “Занимания по интереси” – “Дигитална креативност” в прогимназиялен етап.